Θερμοκρασία

Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του είναι οι 15-18οC, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και σε θερμοκρασίες 5-25οC. Είναι ανθεκτικό στον παγετό, αφού μπορεί να αναπτυχθεί και στους -5οC.