Εχθροί και ασθένειες:

Οι κυριότερες ασθένειες είναι ο περονόσπορος της αμπέλου (Plasmopara viticola) και η σκληροτινίαση (Sclerotinia spp). Σε περίπτωση καλλιέργειας σε χωράφι πρέπει να γίνει αντιμετώπιση τον ζιζανίων με σκάλισμα, βοτάνισμα ή χρήση ζιζανιοκτόνων.