Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ευτροφισμού;

Για να μειώσουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού θα πρέπει, να γίνεται

  1. βιολογικός καθαρισμός στα απόβλητα και
  2. να γίνεται έλεγχος  σε αγροτικές και γεωργικές απορροές.