Προσβολές

Γενικά δεν κάνει διακρίσεις. Συνηθέστερα προσβάλει τα λαχανικά, τα καρποφόρα και τα καλλωπιστικά φυτά.