Εχθροί και ασθένειες

Μελίγκρα, κοκκοειδή, φλοιοφάγος, Sclerotinia spp.,  Ρenicillium spp., Pilidiella granati