Θερμοκρασία

Δεν αντέχει στο κρύο. Κάτω από τους 10°C δεν αντέχει. Με τις ψηλές θερμοκρασίες δεν έχει πρόβλημα. Σε περίπτωση που καταστραφεί το υπέργειο τμήμα του, ξαναβλαστάνει από τους κονδύλους.