Λίπανση

Η λίπανση γίνεται κατά τη σπορά με ενσωμάτωση λιπάσματος πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο ή μίγμα φωσφορούχου λιπάσματος και καλά χωνεμένης κοπριάς. Το λίπασμα δεν πρέπει να έρθει σε απευθείας επαφή με το σπόρο.