Χώμα:

Αναπτύσσεται στα περισσότερα εδάφη, με ιδανικά τα μέτριας σύστασης με καλή αποστράγγιση και διαπερατότητα. Ιδανικό pH 6,5 – 7, ανέχεται τιμές μεταξύ του 5,5 και του 8.