Χώμα:

Πρέπει να φυτεύεται σε έδαφος με καλή στράγγιση. Γενικά είναι ανεκτικό σε διάφορους τύπους εδαφών.