Χώμα

Καταλληλότερα εδάφη είναι τα αμμώδη και αμμοπηλώδη, με καλή αποστράγγιση. Το χώμα δεν πρέπει να περιέχει μεγάλα ποσοστά χωνεμένης κοπριάς, διότι μειώνεται η ανθοφορία. Το Ph θα πρέπει να κυμαίνεται από 6-7,5 μονάδες.