Χώμα:

Αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος εδαφών αρκεί να έχουν καλή στράγγιση. Ιδανικά τα μέσης σύστασης γόνιμα εδάφη