Χώμα:

Αναπτύσσεται εύκολα σε φτωχά έως μέτριας γονιμότητας εδάφη. Ιδανικά προτιμά τα ασβεστούχα εδάφη με καλή αποστράγγιση.