Εχθροί και Ασθένειες

Μπορεί να προκύψουν προσβολές από κοκκοειδή, τετράνυχο και βαμβακάδα. Συνήθως βρίσκονται στο κέντρο του φυτού, στη βάση των φύλλων. Ψεκάζουμε με ανάλογα σκευάσματα.