Εχθροί και ασθένειες

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές προσβολές. Στην Ελλάδα μπορεί να ευνοηθούν η φυτόφθορα, ο βοτρύτης, η ψευδομονάδα και η αρμιλλάρια.