Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από κηκιδόμυγα, οπλοκάμπη, ψύλλα, φουζικλάδιο, βακτηριακό κάψιμο.