Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από μελίγκρα, κολεόπτερα, καστανή κηλίδα, αλτερναρίωση, νηματώδεις, φουζαρίωση και βερτισιλλίωση.