Εχθροί και Ασθένειες

Ο κύριος εχθρός του σπαραγγιού είναι το σκαθάρι του σπαραγγιού και οι λαγοί.