Εχθροί και ασθένειες:

Έντομα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές είναι οι αφίδες, βρωμούσες, ο φυλλορύκτης, ο τετράνυχος, η εάρια και ο αλευρώδης. Επίσης, ζημιές μπορούν να προκαλέσουν και οι νηματώδεις. Από ασθένειες η μπάμια προσβάλλεται από περονόσπορο, ωίδιο, σεπτορίαση, βερτισιλλίωση, φουζαρίωση, ριζοκτονίαζση, πύθιο, κερκοσπορίαση, αλτερνάρια και βοτρύτη.