Έδαφος:

Η ανάπτυξή του ευνοείται σε εδάφη αμμώδη ή και αργιλώδη, με καλή αποστράγγιση.